Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

ВИД НА ИЗВЪРШЕНОТО НАРУШЕНИЕ Наказание
Отнемане на контролни точки Лишаване от право да се управлява МПС Глоба (лв)
1.1. Превишаване на разрешената максималната скорост за движение - в населено място :
а) до 20 км/час включително      
б) от 20 до 30 км/час включително 3   100
в) от 30 до 40 км/час включително 7   150
г) от 40 до 50 км/час включително 10   200
д) над 50 км/час включително 12   250
За повторно нарушение с над 31 км/ч 13 за 3 мес. 300

 

1.2. Превишаване на разрешената максималната скорост за движение - извън населено място :
а) до 20 км/час включително      
б) от 20 до 30 км/час включително 3   50
в) от 30 до 40 км/час включително 7   100
г) от 40 до 50 км/час включително 10   150
д) над 50 км/час включително 12   200
За повторно нарушение с над 31 км/ч 13 за 3 мес. 300
2.Употреба на алкохол и други упойващи вещества:
2.1 Управление на МПС от: водач със стаж до 2 години;от водачи на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари 10 от 2 м. до 1 год от 300 до 600
2.2.Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда вкл. 10 от 1 мес. до 1 год. от 200 до 500
2.3.Нарушение по т. 2.2. е извършено повторно 13 от 1 год. до 3 год. от 1000 до 2000
2.3. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта 12 от 1 год. до 18 мес. от 500 до 1000
2.4 Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда установено по надлежния ред лишаване от свобода до 12 мес.
2.5 Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда за деянието по т.2.6 лишаване от свобода до 2 години от 100 до 300
2.6 Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози лишаване от свобода до 2 година
2.7 Допускане или предоставяне управлението на МПС на лице, което е употребило алкохол или друго упойващо вещество спиране от движение на МПС със срок до 1 мес. от 100 до 300
3. Управление на МПС без правоспособност
3.1.Допускане или предоставяне управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление     от 100 до 300
3.2. Управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато е отнето     от 100 до 300
За повторно нарушение по т.3.2. в едногодишен срок или в срока на изтърпяване на наказанието.     Лишаване от свобода до 2г.
4. Използване на пътното платно
4.1. За нарушаване правилата за разположение на ППС върху платното за движение 3   20
4.2.Ако е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 20 до 150
4.3. За движение по обособено платно за движение на трамвай 4   от 20 до 150
5. Звукови сигнали
5.1. Неправилно използване на звуков сигнал в населено място     10
5.2. Включване на алармена инсталация без основателна причина или когато сигналите й наподобяват на тези, подавани от ППС със специален режим на движение     от 50 до 200
5.3. Използване без право на звуков сигнал, предвиден за автомобили със специален режим на движение   от 1 до 6 мес. от 50 до 200
5.4. Нарушение по т.5.3. е извършено повторно   от 1 мес. до 1 год. от 150 до 300
6. Пътни светофари
6.1. Неспазване сигналите на пътните светофари, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 10   от 50 до 150
6.2. Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването 10   40
6.3. За движение по обособено платно за движение на трамвай 4   от 20 до 150
7. Разминаване
7.1. Неспазване на правилата за разминаване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 100
7.2. Ако не е създадена опасност 3   до 20
8. Изпреварване
8.1. За нправилно изпреварване (изпреварване на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.) без да е създадена опасност за движението 4   от 20 до 30
8.2. Ако е създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 150
9. Използване на светлините
9.1.Нарушаване на правилата за използване на светлините на ППС за престой или за паркиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 20 до 150
9.2.Управление на превозно средство без необходимите светлини 5   30
9.3. поставяне или използване на устройство за подаване на светлинен сигнал, предназначен за автомобил със специален режим на действие   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
9.4. Нарушението по т.9.3. е извършено повторно   от 1 мес. до 1 год. от 150 до 300
10. Спиране за престой и паркиране
10.1 Спиране или паркиране на място при което е създадена опасност за движението 5   от 20 до 150
10.2 Спиране или паркиране на място където това е забранено 5   40
10.3 Неправилно паркиране върху тротоари 5   30
11. Неспазване на задължения при принудително спиране
11.1. Неотстраняване на повредено МПС от платното за движение при възможност да се стори това (ако има непосредствена опасност за движението)     от 50 до 150
11.2. Неозначаване с триъгълник и/или свртлини ако не е било възможно да се премести (ако има непосредствена опасност за движението) 6   от 50 до 150
11.3. Ако по т.11.1 и 11.2 не е създадена опасност     до 15
12. Пътнотранспортно произшествие
12.1 Нарушаване на задълженията на участник в пътнотранспортно произшествие   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
12.2 Отказване на необходимото съдействие с МПС от лице което няма участие при ПТП   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
12.3.Нарушения по т. 12.1 и 12.2 са извършени повторно   от 1мес. До 1 год. от 150 до 300
13. Движение в забранена посока на път с еднопосочно движение
13.1 За движение в забранена посока на еднопосочен път 4   30
14.Неспиране на знак "СТОП"
14.1 За неспиране на знак "СТОП", независимо дали по напречния път се движи МПС 7   20
15. Неспазване на забранителни знаци "Влизането забранено"- (В1 до В19)
15.1 За навлизане след знак (В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС 4   30
16. Обществен превоз
16.1. Управление на МПС за обществен превоз повече от законоустановеното работно време, както и управление на МПС в болестно или друго състояние, което създава опасност на движението     до 50
17. Превоз на хора и товари
17.1. Управление на ПС с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м., а отпред или отзад - с повече от 1м. 3   20
17.2. За неправилен превоз на хора 3   20
17.3. Управление на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите учасници в движението 3   20
17.4. Управление на МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар   до 6 мес. от 200 до 300
17.5.Нарушение по т.17. 4 е извършено повторно   от 3 мес. до 1 год. от 200 до 300
18. Екологични изисквания
18.1. Неспиране на двигателя ан МПС, което е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товаро- разтоварна или друга технологична дейност     до 50
18.2. Управление на МПС с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройдтво     до 50
18.3. Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението 5   от 50 до 150
18.4. Изхвърляне от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя     до 30
18.5.В резултат на нарушение по т.18.4. са причинени вреди на ППС, на пътници или други лица     от 10 до 50
19.Неподчинение на контролните органи
19.1. Отказ на водача да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
19.2. Отказ на водача да предаде документите си на органите за контрол или осуетяване на извършването на проверката   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
19.3.При повторно извършено нарушение по т. 19.2   от 1мес. до 1 год. от 150 до 300
20. По отношение на неползване на предпазен колан и каска
20.1. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от водач 10   40
20.2. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от пътник     20
21. Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение
21.1.Неосигуряване на безпрепятствено преминаване на ППС, сигнализиращо със специален звуков или специфичен светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства 6   от 50 до 150
22. Теглене на МПС
22.1.За нарушаване на правилата за теглене на МПС     до 20
22.2.В закона няма изрично предвидено наказание и затова случаите се отнасят по чл. 185
23. Изисквания, свързани с регистрацията на МПС      
23.1. Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.   от 1 мес. до 6 мес. от 50 до 200
23.2. При повторно извършено нарушение по т. 23.1    от 1 мес. до 1 год. от 150 до 300
В закона няма изрично предвидено наказание и затова случаите се отнасят по чл. 185
24. Техническа неизправност
24.1. За непредставяне без уважителни причини на МПС за технически преглед (на сибственика или на длъжностното лице) 5   до 50
24.2. За управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото за нейното отстраняване 5   от 50 до 150
24.3. За управление на МПС с неизправност или повреди, които могат да застрашават сигурността на движението     30
24.4. За управление на МПС с износени гуми. 6   40
25. Нечетлив или закрит регистрационен номер

25.1.Управление на МПС с нечетлив или закрит регистрационен номер.

Пример за качествени палетни стелажи

    10
26. Други участници в движението
26.1. Нарушаване на правилата за движение от пешеходец     до 10
26.2. Нарушаване на правилата за движение от водач на ППС, което не е моторно, както и на водач на организирана група от пешеходци, на впрегнати, товарни или ездитни живитни или на стада     до 40
26.3.Когато в резултат на нарушението по т.26.1. и т.26.2. са причинени вреди на ППС, на пътници или на други лица     от 10 до 50
27. Неправилно преминаване покрай спирка или пешеходна пътека
27.1. Неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници 8   40
27.2. Неправилно преминаване покрай спиращ. Спял или потеглящ автобус, който превозва деца 8   40
27.3. Неправилно преминаване през пешеходна пътека 8   40
28. Управление на извънгабаритно превозно средство
28.1.Управление на ППС, което е извънгабаритно, без спазване на установения ред     от 100 до 500
29. Използване на мобилен телефон
29.1.Използване на мобилен телефон по време на управление без използване на устройство "свободни ръце" 6   50
30. Предимство      
30.1.Неспазване правилата за предимство при създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 150
30.2.Неспазване предимството на друг участник в движението 6   20
31. Управление на спряно от движение МПС
31.1.За управление на МПС спряно от движение, без разрешение на МВР 5   от 100 до 300
32. Неносене на определените документи
32.1.Неносене на свидетелство за управление, свидетелство за регистрация на управляваното МПС, документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" или други документи, определени от закона или други нормативни актове     10
33. Преместване на пътен знак
33.1.Премахване, преместване или унищожаване на поставен на пътя пътен знак, без да е създадена от това опасност за живота или имуществото на трети лица     от 100 до 500